Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a BIRÓ PARTS Kft., mint Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre, tisztességes eljárásra, átláthatóságra törekszik. Ezen elvek megkövetelik azt, hogy Ön, mint érintett minden adatkezelési ponton tisztában legyen az adatkezelési folyamatok (adatgyűjtés, adatkezelés, adatfelhasználás, adattovábbítás, stb.) körülményeiről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról), melyre tekintettel  a társaság adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát jelen tájékoztatásban szeretnénk Önnel megosztani.

 

A BIRÓ PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-951902, adószám: 13642725-2-42, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82., képv.: Karsai László ügyvezető), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatja.

 

Adatkezelő adatai:

Cégnév:                       BIRÓ PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:           Cg.01-09-951902

Adószám:                      13642725-2-42

Képviseli:                    Karsai László ügyvezető

Székhely:                    1141 Budapest, Szugló utca 82.

Telefon/Fax:                +36 30 979 1475

E-mail:                        karsailaszlo@biroparts.hu

 

Adatvédelmi kérelmek:               

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése vagy kérdése merülne fel, kérelmét postai úton (1141 Budapest, Szugló utca 82.) vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti:

karsailaszlo@biroparts.hu. Adatkezelő a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi

az Ön által kért címre.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

 

Adatvédelmi nyilatkozat: Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett személy számára átláthatóan kezeli, illetve azokat – a szükséges mértékben és ideig – csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

  1. Alapvető fogalmak

 

– „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, ill. – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

  1. Kezelt adatok köre

 

Adatkezelő a kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez az Érintett alábbi adatait kezeli:

név, e-mail cím, telefonszám

 

III. Adatkezelés céljai

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevő személyeknek személyes adatait elektronikus rendszerben kezeli az alábbi célokból:

– az érintettekkel való kapcsolattartás és adminisztráció.

A kapcsolati űrlap kitöltéséhez szükséges személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím) kezelése a Felhasználó és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, egyeztetés, illetve információnyújtás teljesítése érdekében történik. A Honlapról küldött üzenet közvetlenül az Adatkezelő postafiókjába érkezik, mely megkeresés adatait és tartalmát a vonatkozó előírásoknak megfelelően kizárólag Adatkezelő kezeli.

 

  1. Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelése az alábbiakban megjelölt jogalapon nyugszik:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása

 

  1. Adatkezelés időtartama

 

A kapcsolati űrlap kitöltése során önkéntesen megadott adatok kezelése a megkereső üzenet postafiókba történő beérkezésével kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig vagy – annak hiányában – célhoz kötötten a szükséges ideig tart. Ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek az Adatkezelő rendszeréből.

 

  1. Automatizált döntéshozatal

 

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

VII.  Érintettek köre

 

Az adatkezeléssel érintett személyek körét azon Felhasználók képezik, akik a Honlapon található kapcsolati űrlap kitöltésével időpontot, ajánlatot kérnek, illetve azon személyek is, akik a nyilvánosan megadott elérhetőségeken veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel.

 

VIII. Adatfeldolgozás

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során nem vesz igénybe adatfeldolgozót, valamint illetéktelen személy részére nem továbbítja az adatokat. Felhasználó felelős az általa megadott adatok valódiságáért, valamint helyességéért, melyre tekintettel a tévesen megadott adatokból eredő károkért Adatkezelőt felelősség nem terheli.

 

  1. Érintettek jogai

 

9.1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

Kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az adatkezelés módjáról, időtartamáról, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosításáról. A tájékoztatás kérése továbbá kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

 

9.2. Helyesbítéshez való jog

Kérheti az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatainak helyesbítését, módosítását, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

 

9.3. Törléshez való jog

Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát vagy amennyiben az adatkezelés jogellenes, de a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri.

 

9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, ill. azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa.

 

9.6. Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

 

  1. Adatbiztonság

 

10.1. A személyes adatok biztonságát az Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését, illetve megsemmisülését.

 

10.2. Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmaz.

 

10.3. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai, valamint szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR rendelet, illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

10.4. Adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatok jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 

10.5. Adatkezelő informatikai rendszere tűzfallal védett a jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

  1. Panaszkezelés

 

Érintett az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, valamint kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, korlátozását, valamint élhet adathordozhatósági jogával. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése vagy kérdése merülne fel, kérelmét postai úton (1141 Budapest, Szugló utca 82.) vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: karsailaszlo@biroparts.hu. Adatkezelő a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi az Ön által kért címre.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Tájékoztató: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, mely változtatás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

 

Jelen tájékoztató hatályba lépésének napja: 2023.02.06 …………………………………….

 

____Bíró Parts Kft__________________